Cs En De

Paušální daň

Hned na úvod upozorňujeme, že pokud OSVČ splňuje níže uvedené podmínky a rozhodne se vstoupit do režimu paušální daně, je povinna podat přihlášku k tomuto režimu na FÚ nejpozději do pondělí 11. 1. 2021. Později již není možné se do režimu paušální daně pro rok 2021 přihlásit (s výjimkou zahájení činnosti v průběhu roku 2021). Zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení není nutné vstup do režimu paušální daně oznamovat, to učiní FÚ na základě podané přihlášky.

Výhodou tohoto režimu je, že sjednocuje odvody zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmů do jedné platby a vyjímá osoby v režimu paušální daně z povinnosti podat daňové přiznání a přehledy OSVČ. Vstup do režimu paušální daně je dobrovolný a může jej využít OSVČ, která:

má pouze:

- příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně),
- příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
- příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně), pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč,
 

není:

- plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
- společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
 

Poplatníci v paušální režimu platí každý měsíc nejpozději do 20. dne daného měsíce zálohu, která pro rok 2021 činí 5 469 Kč. Z této částky jde 2 393 Kč na zdravotní pojištění, 2 976 Kč na sociální pojištění a 100 Kč na daň z příjmů. Záloha se platí na účet finančního úřadu (předčíslí účtu 2866), ten zajistí redistribuci příslušných částek zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Výjimka z výše uvedené splatnosti zálohy k 20. dni daného měsíce je u zálohy na leden 2021, kterou je možné zaplatit až do 20. února 2021. Výše zálohy na paušální daň bude každý kalendářní rok aktualizována podle vývoje průměrné mzdy (podobně jako dnes minimální zálohy na ZP a SP).

Pokud budou podmínky režim paušální daně splněny i v roce 2021, považují se zaplacené zálohy za konečné splnění daňové a odvodové povinnosti. Poplatník v režimu paušální daně nepodává přehledy OSVČ ani daňové přiznání, nemůže tak využít žádné daňové odpočty a slevy na dani např. odpočty úroků z hypotéky, slevy na děti apod.

Pokud v průběhu roku 2021 dojde k porušení podmínek, je povinen tuto skutečnost do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu a za rok 2021 klasicky podat přiznání a přehledy OSVČ. Jedná se o následující podmínky:

-  stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s. nebo k.s.

-  dosáhl příjmů z podnikání vyšších než 1 mil. Kč

-  měl jiné příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, jsou od daně z příjmů osvobozené nebo jsou    zdaněny srážkovou daní, vyšší než 15 000 Kč. Mezi tyto příjmy se počítají veškeré příjmy např. ze zaměstnání, nájmu nebo i    prodeje bytu apod. Zároveň se jedná o hrubou částku příjmů před snížením o výdaje.

 

K této problematice je možno využít i následující odkazy:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

 

Poslední novinky
15. 2. 2021

Paušální daň

Splatnost zálohy.
11. 2. 2021

Novela Zákona o obchodních korporacích

Od 1. ledna 2021
4. 2. 2021

Daňová ztráta nově

Zpětné uplatnění daňové ztráty.
25. 1. 2021

Daň silniční a z nemovitostí

Termíny přiznání a platby daně.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX