Cs En De

Daňová ztráta nově

Novelou zákona (zákon č. 299/2020 Sb.) dochází k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to nově také na dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Poprvé lze zpětně uplatnit ztrátu, která vznikla ve zdaňovacím období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy ztrátu vzniklou za kalendářní rok 2020).

Pokud tedy vznikne za zdaňovací období roku 2020 daňová ztráta, je možné o tuto ztrátu snížit základ daně i za zdaňovací období roků 2018 a 2019 (nejen v následujících letech až do roku 2025, jak platilo před novelou), a to prostřednictvím dodatečných přiznání. Není stanoveno, v jakém poměru se má zpětně uplatňovaná ztráta rozdělit mezi předešlá období, toto je v kompetenci daňového subjektu. V případě, že by vznikl z vyměřených dodatečných přiznání vratitelný přeplatek, lze o jeho vrácení požádat správce daně. Výše takto uplatnitelné daňové ztráty je omezena částkou 30 mil. Kč.

Spolu se zpětným uplatněním daňové ztráty obsahuje novela také možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích následujících po obdobích, za které byla daňová ztráta stanovena. Pak by šla uplatnit pouze zpětně a díky tomuto kroku by došlo k podstatnému zkrácení lhůty pro stanovení daně, jelikož se na dobu následujících pěti let již v takovém případě neaplikuje speciální ustanovení o prodloužené prekluzivní lhůtě. Pokud např. kladné daňové základy za roky 2018 a 2019 převyšují dosaženou ztrátu za rok 2020, uplatní se tato daňová ztráta formou dodatečných přiznání a současně se daňový subjekt vzdá práva na uplatnění daňové ztráty po roce 2020. S koncem prekluzivní lhůty pro rok 2020 jsou pak prekludovány i roky 2018 a 2019. Pokud se však daňový subjekt nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty, standardně se aplikuje prekluzivní lhůta, která je stanovena speciálně zákonem o daních z příjmů. Upozorňujeme, že vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět. Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty je možné pouze ve lhůtě pro přiznání daňového přiznání za rok, v němž ztráta vznikla. Dodatečně se tohoto práva nelze vzdát.

 

Zpětné uplatnění očekávané daňové ztráty

Pouze v případě prvního zdaňovacího období, které skončilo po 30. červnu 2020 (nejčastěji tedy kalendářní rok 2020) je možné zpětně uplatnit i částku v předpokládané výši očekávané budoucí ztráty zpětně za bezprostředně předcházející (jedno) zdaňovací období. V případě očekávané ztráty za rok 2020, je možné očekávanou daňovou ztrátu uplatnit tedy pouze za zdaňovací období roku 2019, a to opět prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Lze tak získat finanční prostředky dříve, než bude uzavřen rok 2020 a sestaveno daňové přiznání, k čemuž bude docházet standardně až následující rok 2021. Po stanovení skutečné daňové ztráty, která bude stanovena na základě řádně podaného daňového přiznání za rok 2020, může daňový subjekt postupovat dle ustanovení upravujících zpětné uplatnění daňové ztráty, tj. daňovou ztrátu bude možné uplatnit za dvě předcházející zdaňovací období.

Pokud by byla očekávaná daňová ztráta nadhodnocena oproti skutečně vykázané daňové ztrátě, byl by daňový subjekt povinen vedle opětovného podání dodatečného daňového přiznání také uhradit nedoplatek na dani z příjmů a s ním i související úroky z prodlení.

 

Poslední novinky
9. 4. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
31. 3. 2021

Aprílové povinnosti

Povinnosti k začátku dubna
8. 3. 2021

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
15. 2. 2021

Paušální daň

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX