Poslední novinky

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.
7. 7. 2019

Silniční daň

Záloha na daň

archiv »

DPH od 2013

27. 11. 2012

Navržené změny zákona.

 Registrace. Osoba povinná k dani se stane při překročení limitu obratu plátcem ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. To znamená možnost i zpětné registrace, pokud tato osoba nepodá přihlášku k registraci a správce daně to následně zjistí.

 Sídlem u osoby povinné k dani se pro účely DPH rozumí adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Pokud nemá FO místo svého vedení, rozumí se sídlem této osoby adresa uvedená v registru obyvatel, či adresa, kterou uvedla FO správci daně, případně místo, kde se FO zdržuje z důvodu osobních nebo profesních vazeb. Osobní vazby mají v případě konfliktu přednost před profesními.

 Místo plnění. V souvislosti s novelou směrnice o společném systému DPH se mění stanovení místa plnění při poskytování jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani - místo plnění se určí podle zákazníka (místo, kde má zákazník sídlo nebo místo pobytu). Pokud jde o jiný než krátkodobý nájem lodí, bude místem plnění místo, kde je loď zákazníkovi skutečně předána, pokud má poskytovatel v tomto místě sídlo nebo provozovnu, z níž se nájem poskytuje.

 Vznik povinnosti přiznat daň i plátcům, kteří nevedou účetnictví. Vznikne jim povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním zdanitelného plnění.

 Doplněna pravidla pro vystavování daňových dokladů a doplňování jejich náležitostí. Stanoveny formulace, které se budou na některých dokladech uvádět.
-  za plnění, z něhož je povinen přiznat daň odběratel - uvede se údaj „daň odvede zákazník",
-  u daňových dokladů, které na základě zmocnění vystavuje příjemce plnění za dodavatele - uvede se údaj „vystaveno zákazníkem",
-  plnění osvobozené od daně - na doklad se uvede odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo směrnice, podle kterých je osvobozeno,
-  za prodej použitého zboží ve zvláštním režimu, pro použité zboží nebo prodej uměleckých děl nebo starožitností ve zvláštním režimu - uvede se údaj „zvláštní režim - použité zboží", zvláštní režim - umělecká díla", „zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti",
-  za poskytnutí cestovní služby ve zvláštním režimu se uvede údaj „zvláštní režim - cestovní služba".

 Převod staveb, bytů a nebytových prostor bude osvobozen po uplynutí 5 let od kolaudace nebo prvního užívání. Prodloužení lhůty by se mělo týkat až nemovitostí nabytých od roku 2013. Dále je navrženo, aby se plátci mohli rozhodnout, že převod budou zdaňovat i po uplynutí lhůty, tato možnost by měla platit i pro stavby, byty a nebytové prostory pořízené před 1. 1. 2013.

 Je navrženo zjednodušení režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, kterým se odstraní problémy se zatříděním. Bude do § 92e doplněno, že pokud dodavatel i příjemce použijí oba režim přenesení daňové povinnosti, má se za to, že plnění tomuto režimu podléhá.

 Doplnění údajů, které mají být povinně uvedeny v evidenci pro DPH. U přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátce uplatňuje odpočet daně, má být vedeno i DIČ poskytovatele plnění (netýká se zjednodušených daňových dokladů), při pořízení zboží z jiného členského státu má být evidence vedena v členění podle jednotlivých členských států.

 Je navrženo zavedení institutu nespolehlivého plátce. Skutečnost, že plátce je „nespolehlivým plátcem" stanoví správce daně rozhodnutím a zveřejní ji způsobem umožňující dálkový přístup. Je-li dodavatel „ nespolehlivým plátcem", může správce daně dle návrhu na doplnění § 109 stanovit ručitelem za nezaplacenou daň příjemce plnění.

 Je navrženo rozšíření okruhu zboží v příloze č. 5, u něhož se při dodání zboží v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Do přílohy by měly být začleněny i vyjmenované odpady z textilních materiálů.

 Změny sazby daně na 21% a 15% spolu s přesunem některých položek zboží ze snížené sazby do sazby základní. Jde o dětské pleny a o některé zdravotní prostředky, kdy snížené sazbě budou nadále podléhat jen prostředky, které jsou určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených a k léčení zdravotně postižených nebo ke zmírnění jeho důsledků.

 Došlo ke zpřesnění definice stále provozovny, kterou se rozumí organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.


 Zavádí se pojem Osoba neusazená v tuzemsku, který souvisí s poskytováním přeshraničních služeb nebo zvláštních případů dodání zboží do tuzemska. Touto osobou se rozumí osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud má tato osoba v tuzemsku provozovnu, považuje se za osobu neusazenou v tuzemsku, pokud se tato provozovna daného plnění neúčastní.

 Upřesňovány pojmy jako např. dopravní prostředek, vklad podniku nebo dodání zboží s instalací.

 Osobám povinným k dani by již neměla vznikat povinnost registrovat se jako plátci z důvodu překročení limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě nebo od zahraniční osoby či při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě. V těchto případech by se měly osoby povinné k dani stát identifikovanými osobami, které budou mít povinnost přiznávat DPH při pořízení zboží a přijetí služeb u přeshraničních transakcí. Nadále však u tuzemských plnění zůstanou v postavení osoby osvobozené od uplatňování daně, a to vzhledem k nepřekročení limitu obratu.

 Datem vystavení daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu bude datum vystavení dokladu dodavatelem. Bude tedy zrušena fikce, že takovýto daňový doklad je vystaven až doplněním předepsaných náležitostí příjemcem plnění.

 Došlo ke zpřesnění rozsahu osvobozených pojišťovacích činností a k částečnému zúžení. Například činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí se z osvobození vylučují, protože toto osvobození je nad rámec osvobození vymezeného ve směrnici EU.

 Podle přechodného ustanovení je osoba povinná k dani, která bude ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona plátcem, povinna oznámit správci daně do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona čísla všech účtů, které používá pro ekonomickou činnost. Pokud to nesplní, bude se mít za to, že určila ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě její registrační povinnosti.

 Nově zaregistrovaní plátci daně budou mít měsíční zdaňovací období. Minimálně v roce kdy se zaregistrovali a v roce následujícím. Pokud budou poté splňovat podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období, může dojít k jeho změně.