Poslední novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

Záloha na silniční daň.
10. 9. 2019

Daň z příjmů

Splatnost čtvrtletní zálohy.
28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Příjmy vyplácené daňovým nerezidentům.
26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Pro podnikatele v zemědělské výrobě.

archiv »

Paušální výdaje na dopravu

23. 2. 2010

Několik základních otázek a odpovědí z této oblasti

Zdroj: Česká daňová správa(zjednodušeno)

 

1) Co to je paušální výdaj na dopravu?

Výdajem je podle § 24 odst. 2písm. zt) ZDP paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši5000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za kterése podává daňové přiznání, v němž poplatník využíval příslušné silničnímotorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, svýjimkou příjmů podle § 10 ZDP, a současně toto silniční motorové vozidlonepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Pro účely tohoto zákona se má zato, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušálnívýdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelnýchpříjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravuje možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebonezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období,za které se podává daňové přiznání.

 

2) Co to je krácený paušální výdaj na dopravu?

Používá-li poplatník některé silničnímotorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti kdosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silničnímotorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanovenéhove výši 80 % z částky 5 000 Kč (dále jen „krácený paušální výdaj nadopravu"). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu spředchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely zákonaplatí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovenímuplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění audržení zdanitelných příjmů.

 

3) Jak jsou vymezena vozidla, na která se vztahuje paušálnívýdaj na dopravu?

Paušální výdaj na dopravu lze zapředpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v zákoně použít v případěsilničních motorových vozidel prokazatelně zatříděných do kategorií L, M a Npodle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel napozemních komunikacích.

Ve zmíněné příloze se potomsilničních motorová vozidla dělí mj. na kategorie L - motorová vozidlazpravidla s méně než čtyřmi koly (např. motocykl), kategorie M - motorovávozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob akategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají sepro dopravu nákladů.

 

4) Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit?

Paušální výdaj mohou použít zapředpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby v souvislosti sdosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle § 9ZDP a právnické osoby. Plátci DPH jsou i v těchto případech povinni véstevidenci podle § 100 zákona o DPH.

 

5) Jak se postupuje v případech prokázání oprávněnostiuplatnění odpočtu DPH?

Pro DPH platí stejný režim apravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušálnívýdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72a § 73 ZDPH. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet,pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svojiekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek vdaňovém řízení musí prokázat.

Použití paušálního výdaje nadopravu pro účely daně z příjmů neznamená automaticky, že plátce prokázalpoužití pro ekonomickou činnost pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH.Zákon o dani z přidané hodnoty neurčuje a nikdy exaktně neurčoval, jaké důkazníprostředky pro prokázání správnosti daňové povinnosti má plátce daně předložit,stejně tak neobsahoval k doložení užití motorového vozidla pro ekonomickoučinnost povinnost vedení právě tzv. knihy jízd. Bylo a je vždy na plátci daně,jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmotpro ekonomickou činnost doloží. Vzhledem k uvedenému je třeba shrnout, že pouzevolba a užití paušálních výdajů na provoz silničního motorového vozidla proúčely daně z příjmů neprokazuje pro účely daně z přidané hodnoty správnostuplatněného nároku na odpočet DPH.

 

6) Jak postupuje poplatník, který má více než tři vozidla?

Paušální výdaj může použítpoplatník maximálně u tří silničních motorových vozidel za zdaňovací obdobínebo období, za které se podává daňové přiznání. Celkový počet těchto vozidelnení u poplatníka omezen.

V případě uplatňování výdajů nadosažení, zajištění a udržení příjmů u čtvrtého a dalších vozidel je všakpoplatník povinen prokazovat výši vzniklých výdajů (nákladů) podle ostatníchustanovení § 24 ZDP.

 

7) Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálníhovýdaje?

Poplatník, který uplatňuje krácenýpaušální výdaj u vozidla, které používá k dosažení, zajištění a udrženízdanitelného příjmu pouze zčásti, bude uplatňovat krácení ostatníchsouvisejících výdajů podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP. Dále je povinen, podle §28 odst. 6 ZDP, při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používánk zajištění zdanitelného příjmu, zahrnout do výdajů k zajištění zdanitelnéhopříjmu poměrnou část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, ukterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, sepoměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.