Poslední novinky

11. 12. 2018

Prosincové zálohy na daně

Splatnost zálohy na silniční daň a daň z příjmů.
4. 12. 2018

Kategorie účetních jednotek

Kontrola správného zařazení
19. 11. 2018

Daň z nemovitých věcí

Listopadová splátka.
16. 11. 2018

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

Nové minimální zálohy a splatnost

archiv »

Kategorie účetních jednotek

4. 12. 2018

Kontrola správného zařazení

Zákon o účetnictví zavedl od roku 2016 čtyři kategorie účetních jednotek.

V 2016 byly společnosti podle těchto parametrů zatříděny a pro konkrétní kategorii uplatňovaly účetní postupy a pravidla pro zveřejňování údajů z účetní závěrky. Vzhledem ale k tomu, že zákon stanoví, že „pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky", je nutno každoročně prověřit, zda k tomu ve vašem případě nedošlo.

Pokud by například společnost v kategorii Mikro vlastnila cenné papíry, deriváty atp., přechodem do kategorie Malá, by je musela začít oceňovat reálnou hodnotou. Přechodem z kategorie Malá do kategorie Střední je např. rozšířen okruh povinných dokumentů účetní závěrky o výkaz cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu, resp. se např. rozšiřuje okruh informací, které musí být uváděny v Příloze k účetní závěrce.

Myslete tedy prosím na to a v případě změny kategorie účetní jednotky tomu uzpůsobte účetní metody a rozsah a množství zveřejňovaných údajů v rámci účetní závěrky.