Poslední novinky

13. 10. 2018

Evidence skutečných majitelů

Končí termín pro zápis.
1. 10. 2018

Silniční daň

Splatnost zálohy na daň.
10. 9. 2018

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
29. 6. 2018

Silniční daň

Splatnost zálohy

archiv »

Novela účetnictví od 2018

15. 5. 2018

Nová pravidla pro podnikatele

Novela vyhlášky 500/2002 Sb. obsahuje zejména následující změny:

 

1. Nové označování a uspořádání některých položek účetních výkazů

Jedná se např. o změnu názvosloví (Dlouhodobý majetek bude nově Stálá aktiva, Zůstatková cena prodaného materiálu se mění na Prodaný materiál). Vzhledem k tomu, že náklady na výzkum se už nebudou vykazovat jako nehmotné aktivum, došlo k přejmenování položky B.I.1. na Nehmotné výsledky vývoje. Nerozdělený zisk minulých let a Neuhrazené ztráta minulých let se slučují do jedné položky.

 

2. Doplnění informací o výši položek za minulé účetní období v přehledu o peněžních tocích

Časová srovnatelnost údajů nebyla totiž dosud pro tento výkaz zavedena.

 

3. Rozšíření možností pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze

Nově je zavedena možnost vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze v rámci pohledávek a závazků. Účetní jednotka si může způsob vykazování zvolit, ale musí tak učinit nejpozději k rozvahovému dni a způsob vykazování musí být shodný jako pro aktiva, tak pasiva.

 

4. Zpřesnění odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje

Pokud dobu použitelnosti goodwillu a nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, účetní jednotka rozhodne o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu a nehmotných výsledků vývoje, která nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců; zvolenou dobu účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

 

 

5. Zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku

O nákladech na výzkum bude nově účtováno v závislosti na podmínkách dané transakce. Buď přímo do nákladů běžného období, případně na účet komplexních nákladů příštích období.

 

6. Doplnění metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky

V případě, že mikro účetní jednotka mění svoji kategorii na malou, střední nebo velkou účetní jednotku, musí veškerý svůj majetek podléhající přecenění na reálnou hodnotu přecenit, a to i majetek nabytý před touto změnu kategorie. A to k prvnímu dni účetního období. V opačném případě změny kategorie na mikro účetní jednotku musí účetní jednotka přestat účtovat a vykazovat v reálné hodnotě a k prvnímu dni účetního období začne oceňovat pořizovacími cenami.

 

7. Vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech

Novela stanovuje, že pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi použije účetní jednotka ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31. prosinci 2017. Vyhláška pro banky totiž od 2018 nově odkazuje na Mezinárodní účetní standard IFRS 9 a tím, že podnikatelé budou i nadále postupovat dle znění k 31.12.2017, mohou postupovat „postaru" dle standardu IAS 39, čímž se docílí snížení jejich administrativní zátěže.