Poslední novinky

15. 1. 2019

Lednová přiznání k daním

Silniční daň a daň z nemovitostí
11. 12. 2018

Prosincové zálohy na daně

Splatnost zálohy na silniční daň a daň z příjmů.
4. 12. 2018

Kategorie účetních jednotek

Kontrola správného zařazení
19. 11. 2018

Daň z nemovitých věcí

Listopadová splátka.

archiv »

Nová evidence u rejstříkového soudu

16. 1. 2018

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Od 1. 1. 2018 musí právnické osoby a svěřenské fondy zapisovat údaje o svých skutečných majitelích do nově vzniklé evidence vedené u rejstříkového soudu. Bude sice neveřejná, ale přístup do ní bude mít policie, daňová správa, soudy a další státní orgány působící v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z evidence mohou také čerpat informace osoby, kterým zákony ukládají povinnost zjišťovat údaje o skutečných majitelích svých klientů. Těmi jsou například banky, daňoví poradci, auditoři či advokáti při poskytování některých služeb.

Skutečný majitel je definován jako fyzická osoba, která má možnost vykonávat rozhodující vliv v daném subjektu. Nezáleží na tom, zda jde o vliv přímý, nebo nepřímý prostřednictvím jiných subjektů. Například u obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, případně která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Důležité je, že jako skutečného majitele je potřeba vždy uvést fyzickou osobu. Pokud je tedy např. jediným majitelem společnosti A společnost B, je potřeba zkoumat majitele společnosti B a takto případně postupovat ve vlastnické hierarchii až k fyzickým osobám na jejím vrcholu.

Do evidence se budou zapisovat identifikační údaje skutečného majitele, kterými jsou jméno, adresa, datum narození a státní příslušnost, a dále údaj o tom, proč je považován za skutečného majitele, tedy např. výše podílu na hlasovacích právech.

Existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost údaje do nové evidence doplnit do konce roku 2018.